1. Sporządzanie odwołań od decyzji.
  2. Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.
  3. Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  4. Reprezentacja klientów przed organami administracji.
  5. Reprezentacja klientów przed sądami administracyjnymi.