1. prowadzimy bieżącą oraz stałą i kompleksową obsługę Pracodawców i Pracowników w zakresie kwestii związanych z prawem pracy.
 2. Prowadzimy stałą obsługę prawną dedykowaną dla Pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o specjalnym charakterze i potrzebach – jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej, szkół, spółek prawa handlowego
 3. Reprezentujemy Pracodawców i Pracowników w procesach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy – na wszystkich etapach sporu.
 4. Przygotowujemy środki odwoławcze i środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) i reprezentujemy Klientów w postępowaniach wywołanych ich wniesieniem.
 5. Doradzamy w procesach przekształceń własnościowych i procedurach przejścia zakładów pracy, prowadzimy – pod kątem zgodności z prawem i praktyką- procedury zwolnień grupowych
 6. Tworzymy dostosowaną do potrzeb Klientów dokumentację pracowniczą (np. umowy o pracę, akty powołania, mianowania, zakresy czynności, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników)
 7. Przygotowujemy i konsultujemy projekty aktów wewnątrzzakładowych (w tym regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminów ochrony danych osobowych, uchwał, zarządzeń, instrukcji)
 8. Opiniujemy projekty układów zbiorowych pracy
 9. Doradzamy w zakresie ukształtowania relacji Pracodawcy z przedstawicielstwem pracowników (zakładowymi organizacjami związkowymi, radami pracowników)
 10. Współdziałamy z Pracodawcami i Przedstawicielami związków zawodowych w procedurze rozstrzygania sporów zbiorowych
 11. Badamy zasadność i prawidłowość stosowania systemów ewidencji czasu pracy – we współdziałaniu z działami kadr
 12. Przygotowujemy i opiniujemy treść umów o pracę i innych aktów stanowiących postawę nawiązania stosunku pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz w spółkach prawa handlowego
 13. Prowadzimy proces obsługi zatrudnienia pracowników w innych krajach Unii Europejskiej (badanie działalności agencji pracy tymczasowej, tworzenie i nadzorowanie procedur współpracy Pracodawców z tymi podmiotami)

Najczęstsze w praktyce problemy procesowe Pracodawcy i Pracownika przed sądem I instancji

 1. brak zapłaty wynagrodzenia/premii/ wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych/ dodatków (pozew o zapłatę),
 2. zakończenie zatrudnienia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia (pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy albo o odszkodowanie)
 3. zakończenie zatrudnienia w procedurze zwolnień grupowych bądź po przejęciu zakładu pracy przez innego pracodawcę (j.w.)
 4. stosowanie przez pracodawcę mobbingu bądź dyskryminacja pracowników w zatrudnieniu (pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie)
 5. stosowanie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło) zamiast umowy o pracę (pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy)
 6. bezzasadna zmiana warunków zatrudnienia (pozew o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy)
 7. wypłata wynagrodzenia w zaniżonej wysokości w związku z nieprawidłowym ukształtowaniem zakresu świadczeń w układach zbiorowych pracy, regulaminach zakładowych czy umowie o pracę (pozew o zapłatę)
 8. zastosowanie niewłaściwego trybu postępowania w sprawach dotyczących stosunków zatrudnienia w służbach państwowych (np. Służba Więzienna, Straż Graniczna, Służba Celna, Policja, Siły Zbrojne) (odwołanie do Sądu)
 9. bezzasadne ukaranie przez Pracodawcę karą dyscyplinarną (sprzeciw do Pracodawcy, następnie odwołanie do Sądu)