1. Kompleksowa obsługa związana z tworzeniem i rejestracją spółek osobowych i kapitałowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna).
  2. Sporządzanie projektów umów i statutów spółek prawa handlowego.
  3. Obsługa związana z działalnością organów spółek (zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i innych).
  4. Doradztwo prawne z zakresu prawa spółek.
  5. Kompleksowa obsługa prawna związana z bieżącą działalnością przedsiębiorców.
  6. Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego.
  7. Reprezentacja w postępowaniu sądowym związanym z działalnością spółek prawa handlowego (m.in. powództwa o uchylenie uchwały, powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwa przeciwko członkom zarządu).
  8. Kompleksowa obsługa prawna związana z procesami transformacyjnymi spółek (podział spółek, łączenie spółek i przekształcanie spółek).
  9. Kompleksowa obsługa prawna związana z likwidacją spółek prawa handlowego.