1024px-ZUS_logo

Występowanie przeciwko ZUSowi przed sądem i reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w procesach.

 

Kancelaria postawiła sobie za cel specjalizację w tej dziadzienie prawa, z zaangażowaniem oraz z sukcesami walczy w imieniu i na rzecz Klientów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Dzięki pracy Kancelarii uzyskasz pomoc prawną m.in w zakresie:

 • doradztwa w zakresie wszelkich świadczeń, zasiłków, które przysługują Przedsiębiorcą oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę,  a szerzej podlegających pod ubezpieczenia społeczne (w tym m.in. zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne); 
 • prawa do emerytury (w tym m.in. emerytury wcześniejsze za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury w wieku powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury rolnicze); 
 • prawa do renty (w tym m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową); 
 • podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym; zbiegi ubezpieczeń; 
 • zwrotu świadczeń nienależnie pobranych; 
 • odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 
 • określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia. 

Kancelaria oferuje pomoc w pisaniu odwołań od wszelkich decyzji ZUS, oraz reprezentuję swoich Klientów, w zakresie m.in:

 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie obniżania wynagrodzenia za pracę skutkującego w dalszej konieczności obniżeniem wysokości zasiłków; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umów cywilnoprawnych i zobowiązujących do zapłaty zaległych, czasem wielotysięcznych składek ZUS; 
 • Sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, odwołania od decyzji ZUS nie przyznających prawa do rent;
 •  reprezentacja Klienta w trakcie kontroli ZUS;