Mediacje

MEDIATOR – Barbara Bieniasz, mgr prawa, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, prowadzi jednoosobową kancelarię adwokacką, prowadzi mediacje gospodarcze, z zakresu prawa pracy, rodzinne, szkolne. Wpisana na listę mediatorów sądowych znajdujących się przy Sądzie Okręgowym w Krośnie.

Mediacja jako szybkie i efektywne zakończenie ewentualnej sprawy sądowej.

Pojęcie mediacji zostało wprowadzone do polskiego procesu cywilnego ustawą z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy K.p.c. oraz niektórych innych ustaw. Od samego początku zakładano, że mediacje mają na celu odciążyć sądy, a kierujące nią zasady a zarazem jej zalety: jak dobrowolność, szybkość, bezstronność, tajemnica mediacji, niejawność, ułatwią uzyskiwanie kompromisowych orzeczeń sądu, powodują iż mediacja staję się coraz bardziej pożądana przez przyszłe strony procesowe.  W praktyce a także coraz większej świadomości prawnej, zauważalne jest zwiększenie udziału mediacji w obrocie prawnym. Co raz częściej przyszli przeciwnicy procesowi chcą aby ich sprawa została poddana pod mediację, dzięki temu osoby te mogą samodzielnie (przed mediatorem)  bez udziału sądu wypracować rozstrzygniecie korzystne dla obu stron, gdzie każda z nich jest WYGRANYM.

Mediator Barbara Bieniasz

Skontaktuj się z mediatorem Barbarą Bieniasz

Po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która weszła w życie 1.01.2016 r., przedmiotowy proces wzrastał na sile. W praktyce mediacyjnej oraz adwokackiej dostrzegalne było, że sądy, zgodnie z dyspozycją art. 10 k.p.c., kierują do spraw mediacyjnych – nakłaniają do zawarcia ugody na każdym etapie postępowania. Co za tym idzie Sądy wybierają mediatorów z list mediatorów sądowych, zarówno z list organizacji, jak i mediatorów stałych przy sądach okręgowych, są to osoby adekwatny przeszkoleniem oraz doświadczeniem zawodowym, pomimo że mediatorami – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnię praw publicznych, niebędące sędziami czynnie wykonującymi zawód (art. 1832 k.p.c.). Mediatorami w sprawach cywilnych są zatem nie tylko prawnicy ale także przedstawiciele innych zawodów jak psycholodzy, bankierzy czy nauczyciele.
Przytaczając przepisy prawa a to art. 18315 § 1 k.p.c. „ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym”. W kwestii spraw prostych, takich jak w sprawach o zapłatę, o alimenty, gdzie mamy do czynienia ze świadczeniami pieniężnymi wyrażanymi w pieniądzu, problem zasadniczo nie istnieje, jej przeprowadzenie może zasadniczo nie tylko skrócić czas oczekiwania na ewentualne rozstrzygniecie co spowodować że świadczenie pieniężne będzie w zasięgu ręki, tj. w perspektywie krótkiego okresu czasu – 14 dni czy miesiąc, w sytuacji gdy sprawa sądowa może toczyć się nawet do kilku lat, przyjmując wniesienie środka odwoławczego.

Różnicą między ugodą zawartą przed sądem a zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą przed mediatorem jest to, że jedynie ugoda zawarta przed sądem ma moc równą aktom notarialnym”.

Zarówno ugoda mediacyjna zawarta na skutek porozumienia przedsądowego, jak i z polecenia sądu zostaje zatwierdzona przez sąd w formie postanowienia o jej zatwierdzeniu i/lub nadaniu klauzuli wykonalności.